امام صادق علیه‌السلام فرمود:
میل به دنیا، مایۀ غم و اندوه است و بى‏‌میلى و زهد به دنیا، مایۀ آسایش دل و پیکر است.

اجتماعی اقتصادی صنعت و تجارت بازار ها

۞ ورزشی